עו"ד הראל ורד - שמאי מקרקעין

חוות דעת לבנקים

מדוע נדרשת חוות דעת שמאית לבנקים:

לרוב במקרים כאשר הבנק נותן הלוואה עבור רכישת נכס מקרקעין או הלוואה עבור נכס קיים.

במקרים אלו בהם הבנק נותן הלוואה כנגד נכס מקרקעין כבטוחה בנקאית, ידרוש הבנק שומת מקרקעין שנערכה עבור הנכס בידי שמאי מקרקעין מוסמך.

מהם נכסי המקרקעין הנפוצים אשר משמשים כבטוחה עבור הבנק:

המקרים הנפוצים ביותר הינם-

קבלת משכנתה בעת רכישת דירה או דירה קיימת, וקבלת הלוואה עבור רכישת נכס מסחרי או נכס קיים.

מתי נדרשת חוות דעת שמאית בעת קבלת הלוואה מהבנק עבור נכס מקרקעין-

כאשר הלווה מעוניין לרכוש נכס מקרקעין (בין אם דירה או נכס מסחרי), הגוף הממן דורש קבלת חוות דעת שמאית.

מקרים נוספים הינם כאשר הלקוח מעוניין לחדש את ההלוואה לפי שווי הנכס כיום.

מה חוות דעת שמאית עבור הבנק-

חוות דעת השמאית עבור הבנק שונה בין נכס לכנס.

חוות הדעת המוכרת הינה חוות דעת לדירה/בית לצורך קבלת משכנתה.

כאשר חוות הדעת הינה לפני ביצוע העסקה (חוות דעת טרום רכישה), נדרשת חוות דעת לפי תקן 19 (אשר הינה חוות דעת מלאה).

קיימת חשיבות רבה לשמאות טרום רכישה, מכיוון שייתכן ותשפיע על מחיר התמורה בעסקה או אם העסקה תצא לפועל.

כאשר מדובר בקבלת הלוואה עבור נכס מסחרי, הגוף המשעבד ידרוש שומת מקרקעין לפי תקן 19.

מהי שומת מקרקעין לפי תקן 19-

תקן 19 נכנס לתוקף לקראת סוף שנת 2010 לצורך קביעת רמת פרוט מזערית בשומות מקרקעין אשר בוצעו לצורך בטוחה לאשראי והנפקת אגרות חוב.

שומות לפי תקן זה יבוצעו לרוב עבור הבנקים, חברות ביטוח וחברות אחרות המספקות אשראי.

השומה תפורט ברמת הפירוט של שומת מקרקעין מלאה. תקן 19 מהווה עריכת שווי נכס שמרנית.

כלומר, ערך הנכס יהיה לאחר שנוכו משווי השוק של הנכס כל מרכיב אשר אינו וודאי/ספקולטיבי.

יש להתבסס בשיטה זו רק על זכויות קיימות ולא להכליל זכויות שאינן ניתנו לשעבוד (כגון: זכות דיירות מוגנת, זכות לאחזקת נכס שלא על פי הסכם או שלא כדין, זכות קדימה, זכות מעבר, חלק מנכס שאינו ניתן למכירה על פי דין או הסכם, נכס שלא ניתן להעביר את הזכויות בו).

 • השמאות תכלול בין היתר:
 • זהות מזמין השומה.
 • מטרת השומה.
 • המועד הקובע לשומה.
 • מועד הביקור בנכס.
 • פרטי זיהוי הנכס.
 • תמונת חזית הנכס.
 • תאור הנכס והסביבה.
 • המצב התכנוני.
 • הזכויות בנכס.
 • שומות ועסקאות בנכס הסמוכות למועד הקובע.
 • עקרונות גורמים ושיקולים.
 • תחשיב.
 • השומה.
 • בנוסף, השומה תכלול בנכסים בנויים ערך כינון ונספח בטחונות.

משרדנו מתמחה במתן ביצוע הערכות שווי לנכסי מקרקעין שונים, לצורך שיעבוד הנכס בעת רכישת הנכס ו/או בעת חידוש שמאות לנכס קיים.
חוות הדעת לבנקים נעשות לרוב לצורך קבלת הלוואה מהבנק ו/או קבלת אשראי.
כאשר בעל הזכויות משעבד את נכסו כבטוחה להחזר הלוואה בין אם זה דירה פרטית ו/או נכס מסחרי או נכס מקרקעין אחר.
המשרד מתמחה בעריכת חוות הדעת השונות לבנקים תוך יעילות ומקצועיות רבה.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או שמאי ומבוא להתרשמות בלבד.

כמו כן, זהו מידע מתומצת ואין להסתמך עליו.

הראל ורד – שמאי מקרקעין, עו”ד וכלכלן